UKB

Platform van de universiteitsbibliotheken, de Koninklijke bibliotheek en het NIWI

OHB

Overleg Hoofden Back Office Processen (OHB)

Het OHB is een werkgroep van UKB voor het aandachtsveld back office processen. Onder back office processen vallen acquisitie, licentiebeheer en catalogisering. Krimpende middelen nopen tot verdere rationalisering van interne processen door invoering van internationale metadatastandaarden, het gezamenlijk onderzoeken van nieuwe samenwerking op het vlak van back office processen en het structureel delen van kennis en capaciteit. Veel van de back office processen worden steeds meer of zijn al voor een groot deel digitaal.

Taken

  • kennis delen op het werkterrein: onderlinge uitwisseling van werkwijzen en ontwikkelingen
  • Identificatie van 'best practices'
  • deelnemen aan de realisatie van het werkprogramma van UKB voor onderwerpen op het terrein van back office processen
  • opstellen jaarplan met concrete voornemens + evaluatie van behaalde resultaten
  • adviseren van UKB over gewenste samenwerking bij back office processen
  • adviseren andere werkgroepen UKB op raakvlakken met back office processen
  • presenteren voortgang samenwerking in UKB-bijeenkomsten.

Vergaderfrequentie: Het OHB overlegt ca. vier keer per jaar.

Leden

Leden van het OHB hebben een leidinggevende functie bij hun bibliotheek op het gebied van back office processen. Leden van subwerkgroepen zijn specialist voor het betreffende onderwerp. 

Het OHB werkt met een roulerend voorzitterschap. De locatie waar vergaderd wordt, levert voorzitter en notulist.

Laatst gewijzigd: 26 juli 2019

 

UKB - samenwerkingsverband van Nederlandse universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek.